Bizi Arayın:
0252 316 49 19

Kent Konseyi Nedir?

Bodrum Kent Konseyi

Bodrum Kent Konseyi 31 Mart 2012 tarihinde , 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesine göre kurulmuştur.Bodrum Kent Konseyi (BKK) Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelik ve BKK genel kurulu tarafından oylanan ve yönerge dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bodrum Kent Konseyinin amacı BKK yönergesinde şöyle tarif edilmektedir:

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Bodrum’un doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejilerin belirlenmesi ve tanıtılmasını sağlamak
c) Kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkân tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,
ç) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak,
d) Kent halkı ile birlikte kentin öncelikli sorunları doğrultusunda eylem planları hazırlamak, uygulamak ve geliştirmek,
e) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek,
f) Kent konseyi genel kurulunda alınan kararların değerlendirilmek üzere belediye meclisine ve diğer ilgili mercilere gönderilmesini sağlamak ve kentin öncelikli sorunları doğrultusunda çalışmalar yapmak
g )Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak.
h) Kent konseylerinin gelişmesine yönelik uluslararası çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak.

Bodrum Kent Konseyi şu oranlardan oluşur:

1) Genel Kurul
Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup aşağıda tarif edilen üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

(1) Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
b) Belediye başkanı veya temsilcisi,
c) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,
d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,
f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

2) Yürütme Kurulu
Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur. BKK 13 asil, 13 yedek üyeden oluşur.

3) Çalışma Grubu ve Meclisler
Çalışma gruplarından ve meclislerden bir temsilci genel kurulun doğal üyesidir. Bodrum Kent Konseyi kurulduğu günden itibaren birçok meclis ve çalışma grubunun kurulmasını desteklemiş ve organize etmiştir.

BKK Yönergesi 11-b) maddesine göre Meclislerin görev süreleri, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun görev süreleriyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl olarak belirlendiğinden bütün meclislerin genel kurullarını yeniden yapması ve böylelikle çalışmalarına devam etmeleri gerekmektedir. Bu sebeple genel kurulunu gerçekleştiren sadece Kadın Meclisi aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Meclis ve çalışma gruplarından gelen önergeler genel kurulda onaylandıktan sonra Belediye Meclisine gönderilir ve meclisin onayına sunulur.

4) Kent Konseyi Başkanı
Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.